روزگارم این است

دلخوشم با غزلی

تکه نانی، آبی

جمله کوتاهی

یا به شعر نابی.

و اگر باز بپرسی گویم:

دلخوشم با نفسی

حبه قندی،چایی

صحبت اهل دلی

فارغ از همهمه دنیایی.