هرگز تسلیم نشو

سرباز پیاده در شطرنج

اگر تا آخر ادامه دهد وزیر خواهد شد.