روزی می رسد

بی تفاوتی هایت را

با جای خالی ام

حس کنی

و شاید در دلت با بغض بگویی

کاش اینجا بود

ان وقت است که می فهمی

چقدر زود دیر می شود.