من اگر خدا بودم یه بار دیگه تموم بنده هامو میشمردم ببینم یه وقت یکی شون تنها نمونده باشه

و هوای دو نفره ها رو آنقدر به رخ تک نفره ها نمی کشیدم.

حسین پناهی