یلدا یادگار پیشینیان برای با هم بودن و کنار هم ماندن حتی به بهانه ثانیه ای از زندگی

یلدا پایانی ترین روز پاییز و اغازترین روز زمستان است پیوند پاییز و زمستان یعنی یلدا مبارک.