بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که...

نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد

و نه شعور لازم برای خاموش ماندن.