جلوی من راه نرو، شاید دنبالت نیایم. پشت سرم راه نیا شاید راه درست را نشانت ندهم. کنارم حرکت کن و دوستم باش.