مهم نیست که دیگه باشی یا نه...

مهم نیست که دیگه دوسم داشته باشی یا نه...

مهم نیست که منو به خاطر بیاری یا نه...

مم نیست که تو رو با دیگری ببینم یا نه...

مهم این است که زمانی که تنها می شی.

زمانی که دلت گرفته.

چگونه و با چه رویی...

سر به آسمان بلند میکنی و می گی...

خدایا من که گناهی نکردم ... پس چی شد؟؟؟