ای کاش دکتری بود که مغز هم عمل می کرد زیبا می کرد تغییر می داد.

مثل دماغ که عمل می کنند و قشنگ می شه تا زیبا تر بشه.

مثل چشماشون که عمل می کنند تا زیباتر بشن.

ای کاش می شد .

زیبا تر فکر کنیم.

زیبا تر درک کنیم.

زیبا تر ببینیم.