دیگر به دنبال همراه اول نیستم.

این روزها اول راه همه همراهند...

این روزها باید به دنبال همراه آخر گشت

همراهی که تا آخرین نفسها در کنار توست و عشق نثارت می کند.