کمترین آرزویم این است که با چشمان مهربانت

هیچگاه نا ملایمات روزگار را نبینی.