تنهایی زمانی ارزشمند می شه که بودن در کنار دیگران ازاردهنده باشه.

من زمانی تنهایی رو خیلی دوست داشتم اما حالا از بودن در کنار دیگران احساس خوب پیدا می کنم.

سکوت بهترین پاسخ به احساس سردر گمی است

سکوت رو دوست دارم چون پر از حرف های نگفته است

چون پر از احساس های خته است

سکوت رو دوست دارم

آن هم از نوع تخلش.