آدم های تنها گاهی خیلی خوشانسند

چون کسی را ندارند که از دست بدهند.