من زن خلق شدم، نه برای در حسرت یک بوسه ماندن.

برای خلق بوسه ای از جنس آرامش.

من زن نشدم که هم خواب آدمهای بی خواب شوم.

زن شدم که برای خواب کسی رویا شوم.

من زن نشدم که در تنهایی ام حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشم.

زن شدم تا آغوشی در تنهایی عشق باشم...

سیمین دانشور