خدایا نوری بیفکن یا توری...

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد.