رفتنت آن قدرها که فکر می کنی فاجعه نیست.

من مثل بیدهای مجنون

ایستاده می میرم.

نزار قبانی