ما فقط همین را داریم

با خاطره آنکه نیست

خاطره بازی می کنیم...