دختر که باشی می دونی اولین عشق تو زندگی ات پدرته.

دختر که باشی می دونی محکم ترین پناه دنیا آغوش گرم پدرته..

دختر که باشی می دونی مردانه ترین دستی که می تونی تو دستت بگیری و دیگه ازش هم نترسی دستای گرم و مهربون پدرته.

هر جای دنیا که باشی

چه باشه چه نباشه

قوی ترین فرشته نگهبان پدرته..

پسر که باشی می فهمی

بهترین و بی کلک ترین دوستت پدرته.

کسی که واسه خودش لباس نمی گیره ولی واسه تو چهار فصل سال لباس
می گیره..

کسی که از همه چیزش می گذره تا آب توی دل تو تکون نخره.

قلببابای خوب و مهربونم روزت مبارکقلب

قلبدستان تو را با عشق می بوسم.قلب