گاهی دلت از کسی می گیره که فکر می کردی

با تمام آدمهای کنارت فرق داره!!