به بودن ها دیر عادت کن

و به نبودن ها زود،

مردم نبودن را بهتر بلدن.