در انتهای نگاهت کلبه ای خواهم ساخت تا مبادا در لحظات تنهایی با خود بگویی: از دل برود هر آنکه از دیده رود.