می بینی چه شب ساکتی است

انگار هیچکس در دنیا نیست.

یا شاید

من در دنیای هیچکس نیستم.