خوش به حال انارها و انجیرها

دلتنگ که می شوند

می ترکند...