آفرین به غیرت تک تک بازیکنان ایران

واقعا گل کاشتید.دوست تون داریم.