یک دقیق سکوت برای رویای شیرین کودکی.که هرگز باز نخواهد گشت.