از سکوتم بترس

وقتی که ساکت میشوم

لابد همه درد و دل هایم را برده ام پیش خدا.

بیشتر که گوش دهی

از همه سکوتم

از همه ی بودنم

فقط یک آه می شنوی

و باید بترسی

از آه مظلومی که فریاد رسی جز خدا ندارد...