زیبا ترین و بهترین چیزها را در دنیا نه میشود دید و نه حتی می شود لمس کرد بلکه باید با دل احساس کرد.