من چه ساده ام که گمان می کنم،

اگر نباشم دلی برایم تنگ می شود،

اما حقیقت این است که اگر نباشم فقط نیستم،

همین.