وصیت کرده ام بعد از مرگم؛همراه من

دو تا فنجان چای هم دفن کنند..

شاید صحبت هایم با خدا به درازا کشید..

بهرحال دلخوریها کم نیست از بندگانش..

همانهایی که بی اجازه وارد شدند

خودخواهانه قضاوت کردند

بی مقدمه شکستند

و بی خداحافظی رفتند!!

سیمین بهبهانی