غروب که می شود

مگر می شود 

بی خیال سکوت در و پنجره ها شوم...

چیزهایی که نداری را به رخت می کشند 

لعنتی ها ....