دختر که باشی...

عزیز پدر میشی... مرهم مادر میشی....

همدرد خواهر میشی... محرم برادر میشی...

پیشاپیش روز دختر بر همه دختران سرزمینم مبارک.