حس خیلی بدیه که شب موقع خواب گوشیتو بدون هیچ پیامی سایلنت کنی ،

بعد زیر لحاف آروم به خودت بگی

خودم شب به خیر