قلب من موقع اهدا به تو  ایراد نداشت

 

مشکل از توست اگه پس زده پیوندش را .