گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است

باور کن....

بعصضی ها تنها ترت می کنند....

حسین پناهی