هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی

درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود

و موهبت های بیشتری نصیبت می شود

فقط خودت مسئول زندگی ات هستی