پروردگارا یاری ام کن تا:

در دل های رنجیده،عفو و بخشش.

در دل های آکنده از تردید، یقین.

در دل هلی نا امید، امید.

در دل های مملو از ظلمت، نور.

 در دل های غمگین، شادی.