انسانی که نمی داند با زندگی کنونی اش چه کند، زندگی دیگری را طلب می کند که تا ابد ادامه داشته باشد.