ای کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک او می کرد

ای کاش حقیقت آن قدر با لبها صمیمی بود که در میاندادگاه زندگی نیازی به شهادت نبود.

ای کاش ....