زن اگر دلش عاشق نباشد

انگار چیزی از وجودش کم است

زن است دیگر احساساتی است.

تو که می دانی ای مرد

پس پادشاه قلبش باش

نه کودکی که به بازی می گیریش.