خداوندا

زیباترین لحظه ها را نصیب پدر و مادرم کن

که زیباترین لحظه هایشان را به خاطر من از دست داده اند.