انسان بیش از زندگی است

آن جا که هستی پایان می یابد

او ادامه می یابد...........