می گویند عشق آن است که به او نرسی

و من می دانم چرا؟

زیرا در روزگار من،

کسی نیست که زنانه عاشق شود

و مردانه بایستد.