ما نسلی هستیم که حرف های دلمون رو به زبان نیاوردیم و

همه شون رو تایپ کردیم.

واقعاً چرا؟