خدا برای شنیدن صدای تو نیازی به فریاد ندارد ولی تو...

برای شنیدن صدای خدا به سکوت نیاز داری.