سیاهی لبهایم از سیگار نیست

سیاهپوش هزاران حرف نگفته است....؟