اینجا فقط تو را از نوشته هایت می بینند.

درست دیده ای

فقط خوانده می شوی بی آنکه بشناسند تو را....؟