پیامی دیگر آورده ام...

به مردان اینجا نگاه نکن...

اسمشان مرد است،من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود...

زمین مرد بود که مرا بلند کرد...

خودت را زمین بزن،اما دست مردان اینجا را نگیر.