عشق زیباست وقتیکه سنجاقکی بدون ترس آرام در کف دستت آب بنوشد .

تا حالا به حس آرامش فکر کردید که چقدر می تونه عاشقانه تعبیرش کرد.