ساکت که میمانی می گذارند به حساب جواب نداشتند

عمراً بفهمن داری جان میکنی که حرمت ها را نگه داری