چرا ما مجازی دوست می شویم؟

مجازی عاشق می شویم.

مجازی دل می سپاریم.

ولی حقیقی می بازیم

حقیقی می شکنیم و حقیقی سکوت می کنیم.